Marmara Bölgesi Mekansal Gelişme Stratejik Çerçeve Yaklaşımı

BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları doğrultusunda, Marmara Bölgesi’nin mevcut durumdaki sorun ve potansiyellerini, gelecek öngörülerini ve olası mekânsal gelişme stratejilerini ele almak ve yerel yönetimlerle iş birliği içinde bölge ve ülke kalkınmasına katkı koyacak bir tartışma, diyalog platformu ve yeni bir yaklaşım ortaya koymak üzere Marmara Bölgesi Mekânsal Gelişme Stratejik Çerçeve Belgesi hazırlanmıştır.

  • SE1 Güçlü yerel iş birliği ve ağlar
  • SE2. Üretimde verimlilik, yenilikçilik ve küresel rekabet
  • SE3. Doğal ve kültürel varlıklar
  • SE4. Sürdürülebilir ve dayanıklı yerleşmeler
  • SE5.Toplumsal gelişme ve kapsayıcılık

başlıklarında 5 Stratejik Eksende ele alınan MSÇB, Birleşmiş Milletlerin 2015 yılında kabul ettiği 17 başlıktaki Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nın (SKA) tümüne doğrudan ve dolaylı katkı yapmak üzere; on birinci amaç (SKA11) “Sürdürülebilir Şehirler ve Toplumlar” amacını merkeze alan ve 11. Kalkınma Planı Hedefleri ile ilişkisini kuran bir çalışma kurgusuna dayanmaktadır.

Toplantı Videoları

Marmara Bölgesi Mekansal Gelişme Stratejik Çerçeve Yaklaşımı

Sunum: Prof. Dr. Gülden Erkut ve Prof. Dr. Fatih Terzi

Tartışma ve Değerlendirme