Doktora Tezleri: Sezen SAVRAN-Yasin GÜLBAY

İlhan Tekeli Şehircilik Kültürü Vakfı olarak vakıf amaçlarımız doğrultusunda şehircilik alanında genç araştırmacı ve akademisyenlerin birbirleriyle etkileşimini arttırmaya yönelik tüm alanlarda yürütülmekte olan doktora tezlerinin fikri gelişimine katkı sunmaya ve akademik çalışmalarımızın iyileştirilmesine odaklanmaktadır. Vakfımız onursal başkanı Prof. Dr. İlhan Tekeli yanı sıra katılım sağlayacak tüm dostlarımızın katkı sunması beklenen bu etkinliklerle, şehircilik kültürünün yaygınlaştırılması ve günlük yaşamımızın kalitesine yönelik farkındalığın arttırılması amaçlanmaktadır.

Birinci Oturum
Araştırmacı: Sezen SAVRAN, Gazi Üniversitesi
ANKARA’DA GEÇİCİ KORUMA KAPSAMINDAKİ SURİYELİLERİN MEKANSAL DAĞILIMI VE FARKLILAŞAN GÜNDELİK YAŞAM PRATİKLERİ

2011 yılında başlayan Suriye iç savaşı, yoğun bir nüfusun ülkesinden zorunlu olarak ayrılmasına neden olmuş ve 2011-2015 yılları arasında Suriye sınırında uygulanan açık kapı politikası sonucu Türkiye, milyonlarla ifade edilen bir göçmen nüfusa ev sahipliği yapmaya başlamıştır. Ülkesinden isteyerek ya da zorunlu olarak ayrılan Suriyeli göçmenlerin, Ankara kent bütünü ve Altındağ ilçesindeki yeni bir yaşama ekonomik ve sosyal anlamda tutunma pratiklerinin mekansal olarak etkilerini koymayı amaçlayan bu tez çalışması “kentsel adacıklar” (urban enclaves) ve “gündelik yaşam pratikleri” kavramsal temellendirmeleri üzerinden ilerlemekte, nicel ve nitel yöntem ve verilerin bir arada kullanıldığı karma yöntemli araştırma deseni kullanmaktadır.

İkinci Oturum
Araştırmacı: Yasin GÜLBAY, Kültür ve Turizm Bakanlığı
KENTSEL KÜLTÜREL MİRAS ALANLARINDA ALAN YÖNETİMİ SINIRLARINI BELİRLEMEK İÇİN COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ TABANLI BİR YÖNTEM ÖNERİSİ

Somut ve somut olmayan kültürel mirasın ve planlama hedeflerinin mekana adreslenmiş konumlar üzerinden değer odaklı bir yaklaşım ile ele alınması, kentsel kültürel miras alanlarında alan yönetim sınırını belirlemek için önemli fırsatlar sunmaktadır. Fiziksel tanımlı bir sınır olarak alan yönetimi sınırı, kentsel kültürel miras alanları için günümüzde mevcut sit sınırı, halkın katılımı ile belirlenen sınırlar veya planlama otoritesinin belirlediği sınırlar olarak uygulanmaktadır. Bu tez çalışmasında, kentsel kültürel miras alanlarında alan yönetimi sınırlarının belirlenmesinde; koruma-kullanma, ekonomik değer, ulaşım ve erişim, sosyal ve kültürel değer vb. konular, Analitik Hiyerarşi Süreci kullanılarak somut bir değerlendirme yöntemi geliştirilmekte ve önerilen yöntem Ankara Tarihi Kent Merkezi örneğinde uygulanmaktadır.